Biz hakda

Täç hekaýasy

“Dongguan Crown Case Co., Limited” 2008-nji ýylda esaslandyryldy we R&D we HIGH-END adaty EVA (Etilen Winil Asetat) önümlerini öndürmäge bagyşlandy. Üstünlige we müşderini kanagatlandyrmak baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz dünýäde uly abraý gazandy, professional EVA-nyň öňdebaryjy öndürijisidir. Çözüwleri geçirmek.

Durmuşyň dürli gatlaklaryndan müşderilere hyzmat etmek üçin “zehinleri inisiatiwa, tehnologiýa özen, hil ýaly durmuş hökmünde kabul etmek” korporatiw ýörelgesine eýerýäris.Bizde bu pudakda iň ösen tehnologiýa bar we köp ýyllap içerki we daşary ýurt markalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Siziň kanagatlanmagyňyz iň gymmatly goldawymyz, iň mähirli tassyklama we iň çyn ýürekden höweslendirmekdir.

Täç artykmaçlygy:

13 ýyldan gowrak tejribe, müşderilerimiz tarapyndan ynamly we kanagatlandyrylan ýokary hilli üpjün edijini gurmak üçin yzygiderli tagalla etdik.Häzirki wagtda “Crown Case” 5300 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 300-den gowrak önümçilik enjamy, bäş synag enjamy, 200 töweregi işgäri bar we gündelik önümi 20,000 bölek.

Kompaniýanyň içerki dolandyryşy tertipli.Häzirki wagtda önümçilik bölümlerini açdyk, galyndy bölümi, laminasiýa bölümi, emele getiriş bölümi, tikin bölümi, gaplaýyş ussahanasy, hil barlag bölümi, in engineeringenerçilik bölümi we 10-dan gowrak bölüm bar.Dürli bölümler biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýärler.Beýni hüjümi we netijeli işlemek.

Önümlerimiz, esasan, Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we Günorta Koreýa esasy satuw ýerleri bolan dünýäniň çar künjegine satylýar. Işgärlerimiziň dowamly tagallalary we yzygiderli gowulaşmagy sebäpli bu kompaniýa gowy abraý gazandy. baý ösüş, dizaýn, önümçilik tejribesi we ýokary netijelilik, ýokary hilli we bäsdeşlik bazary bahasy bilen önüm çözgüdi boýunça senagat.

Täç hyzmaty:

Omörite kazyýet çözgütleri

Taslanyldy.Öndürildi.Gowşuryldy

Awtoulag, ýeňil atletika, bank işi, himiýa, kompýuter, bilim, elektronika, sowgat, lukmançylyk, saz, gural, syýahat gatnawy we ş.m. ýaly pikir edip biljek islendik pudagyňyz üçin ýörite halatlary öndürýäris. Häzirki wagtda müşderilere hyzmat hödürleýäris dünýäniň 90 ýurdundan.

Customhli adaty islegleriňizi goldamak üçin bir açar hyzmatdaş

Bu gün toparymyz bilen birleşiň we adaty iş zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşalyň.

Zawodyň ekrany