Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

EVA näme?

Etilen-Winil asetat, köp sanly amaly maksatlar üçin işleýän kopolimerdir.“Köpük rezin” diýlip atlandyrylýan EVA-nyň termoforming prosesi, henizem el degirmek üçin ýumşak bolan gaty gabykly halatlary döretmäge mümkinçilik berýär.Şol ýumşaklyk onuň çeýe we henizem çydamlydygyny aňladýar, ýöne plastmassa kärdeşi ýaly ýarylmak howpuny almaýar.

Dizaýnymyzy sazlap bilerismi?

Elbetde, ODM / OEM hyzmatyny berip bileris, islendik ululygy, reňkleri, materiallary, görnüşi we içerki gurluşy we ş.m.

Logotipimizi nädip sazlamaly?

Solutionsaly çözgütler bar:Içine salnan / çykarylan,Logotip çap etmek,PVC Gyzgyn press, Kauçuk, R.ubberPatch,MetalBellik, Hangtags,ZipperPuller,Handle logo we ş.m.

Mysal nädip sargyt etmeli?

Bar bolan nusga, diňe hili barlamak üçin adatça 10- 20 dollar, ýöriteleşdirilen nusga galyp tölemeli bolarzarýadbaşlamazdan ozal.

Sargyt prosesi näme?

Taslanyldy.Öndürildi.Gowşuryldy

Dizaýn-Bahasyny tassyklaň-Galyp-Mysal ediň-Nusga tassyklandy-Bukja maglumatlary tassyklandy-Köpçülikleýin önümçilik-Ibermek üçin bron etmek

Gurşun wagty nähili?

Adatça galyp we nusga almak üçin 10-15 gün gerek;Tassyklanylan jikme-jikliklerden we köpçülikleýin önümçilik üçin 25-45 gün nusga.

Töleg möhletiňiz näçe?

100%Töleg öňündengalyp we nusga üçin;50% goýum,5Köpçülikleýin önümçilik üçin iberilmezden 0%.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?