CROWN Custom EVA Case: Ilki bilen hil, gowulaşmagy dowam ediň!

BasymEVAKazyýet sözüni görýär, düşünip bolýar.Adyndan görnüşi ýaly, karton, reňk gutusy we daşky guty bilen gaplamakdan başga-da, EVAKazyýetlerköpük ýa-da plastmassa bolup bilýän içerde goýulmalydyr.Bu önümi daşaýarka zeperden goramakda möhüm rol oýnaýar. Işleýiş nukdaýnazaryndan EVAKazyýetekologiýa taýdan arassa we daşky gurşawa degişli däl EVA, şeýle hem anti-statik EVA we oda çydamly EVA-ny öz içine alyň.EVAKazyýetýaly köp at barEVA içki goldaw, EVA tarelkasy, EVA gutusy we ş.m.Gatylygy taýdan köp görnüşi bar, 38 dereje, 50 dereje, 60 dereje, 70 dereje we ş.m. Reňk nukdaýnazaryndan ak, gara, reňk we ş.m. bar. Ak we gara iň köp ýaýran reňklerdir islendik wagt, ýöne reňk Dürli, käbir reňkler ýörite düzülmeli.Işleýiş nukdaýnazaryndan ekologiýa taýdan arassa we daşky gurşawa degişli däl EVA, şeýle hem anti-statik EVA we oda çydamly EVA bar.

Hünär önümçiligi, ilki bilen, oňa laýyklykda çyzgy çekmeli we çyzgy boýunça galyp ýasamaly.Taýýar galyplary möhürlemek üçin uly gidrawlik pressine salyň.Möhürli ýarym taýýar önümler el bilen ýelmeýär.Ahyrynda taýýar önümi gaplaň.

CROWN Custom EVA Case hilini ilki bilen gowulaşdyryň

Dünýäniň gurallaryny götermek üçin has amatly etmek elmydama yzygiderli yzarlandyTäç işi. Täç işiMaşgalasy diňe 20, 30, 40 ýyl ýa-da ondanam köp işlemegi dowam etdirmeli däl, eýsem her gün zähmet çekmegiň soňky güni hökmünde garamaly.Edip biljekdigimize ynanýaryn!!!!!DongguanTäçCo., Ltd. ýöriteleşdirilen ammar haltalaryny, EVA guralyny öndürmekde ýöriteleşendirýagdaýs, EVA gysyş galyplaryýagdaýlar, evasumkalar,eva elektroniki gap, eva lukmançylyk işi, eva gurallary, EVA haltalary, EVA önümleri, eva gutular.EVA gaplama gutulary.Önümçilikde we özleşdirmekde on ýyldan gowrak tejribe toplap, “Bütewilige gönükdirilen, müşderi ilki, özara ýeňiş gazanmak” iş maksadyna eýeriň.dürli haltalar we sumkalar, köp kärhanalara hyzmat eden we içerki we daşary ýurtly täjirleriň biragyzdan ynamyny gazanan gözleg we önümçilik, önümçilik we satuwdan köp adamdan ybarat hünärmen topary!

CROWN Custom EVA Case Hil ilki bilen gowulaşmagy dowam ediň02

EVA-nyň önüm prosesi barada has giňişleýin öwrenmek üçinKazyýetlerSeni yzarlamagyňyzy haýyş edýäriss!

“Dongguan Crown Case Co., Ltd.”

E-poçta:info@crown-case.com

WhatsApp / Wechat:+86 13580874121


Iş wagty: Awgust-24-2022