Iň oňat EVA hadysalary nädip doguldy?

Iň oňat EVA hadysalary nädip doguldy?

1, Dizaýn we omörite gurallar.

2, Çig mallary seresaplylyk bilen saýlamak: Daşky gurşawa zyýanly we CA65 Pass we Reach we ş.m. bolup biler.

3, 3 gatlak leelim bilen laminasiýa.

4, kesilen bölekler.

5, temperatureokary temperatura bilen ýumşadyldy - Sowuk basyş galyp bilen galyp.

6, Tikin etmezden öň kesmek.

7, QC - Gaplamak üçin eksport karton we poly sumkasyny ulanyň.

8, bron etmek - iberiş.

Barlaňbu önümçilik prosesiYouTube-da wideo:

eva mysaly

 

6 aýratynlyklaryEVA hadysalary:

1. Suw garşylygy: cellapyk öýjük gurluşy, siňdirmeýän, çyglylyk, suwa garşylyk gowy.

2. Suw, ýag, kislota, aşgar we beýleki himiki maddalara garşylyk, poslama, bakteriýa garşy, zähersiz, tagamsyz, hapalanmaýan.

3. toerine ýetirmek aňsat, laminirlemek, gyzgyn basmak, kesmek, tikmek we beýleki gaýtadan işlemek arkaly öndürilýär.

4. Çydamlylyk we ýokary dartyş güýji, berklik, gowy şok / bufer öndürijiligi.

5. izolýasiýa, ajaýyp izolýasiýa we sowuk temperatura öndürijiligi, sowuga we täsirlere çydamly.

6. cellapyk öýjük, gowy ses effektleri.

Onuň artykmaçlygy, ulanýan talaplarymyza laýyk gelýär, şonuň üçin has meşhur bolýar.

 

Crown Case olaryň hiline gözegçilik etabyny nädip ýerine ýetirýär?

Müşderilerimiziň 100% kanagatlandyryş derejesine buýsanýarys.Iň ýokary hilli gözegçilik standartlarymyz, adaty dizaýn we önümçilik pudagynda öňdebaryjy hökmünde abraýymyza uly goşant goşýar.Size kemçiliksiz sargytlary ibermäge doly borçlanýarys.Aslynda, zawodlarymyzyň birinde tertipde bir kemçilik tapsak, ähli önümçilik işini barlarys.Netijede, kemçiliklerimiz pudakda iň pesleriň hataryna girýär we müşderilerimize kemçiliksiz ýagdaýlary berendigimize buýsanýarys.

Müşderilerimiziň ortaça gatnaşygy 8 ýyldan gowrak, biz muňa buýsanýarys.Hiline wepalylygymyz, şeýle ýokary müşderi saklamak derejesinden lezzet almagymyzyň sebäplerinden biridir.Bu, biziň beren wadamyz, tabşyrygymyz we müşderilerimiziň hemmesine beren kasamymyz.

 


Iş wagty: Iýul-04-2022