Näme üçin “Dongguan Crown Case Co., Limited” saýlamaly?

13 ýyldan gowrak tejribe

“Dongguan Crown Case Co., Limited” 2008-nji ýylda esaslandyryldy we R&D we HIGH-END adaty EVA (Etilen Winil Asetat) önümlerini öndürmäge bagyşlandy. Üstünlige we müşderini kanagatlandyrmak baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz dünýäde uly abraý gazandy, professional EVA-nyň öňdebaryjy öndürijisidir. Çözüwleri geçirmek.

13 ýyldan gowrak tejribe, müşderilerimiz tarapyndan ynamly we kanagatlandyrylan ýokary hilli üpjün edijini gurmak üçin yzygiderli tagalla etdik.Häzirki wagtda “Crown Case” 5300 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 300-den gowrak önümçilik enjamy, bäş synag enjamy, 100-e golaý işgäri we gündelik önümi 20,000 bölek.

Kompaniýanyň içerki dolandyryşy tertipli.Häzirki wagtda önümçilik bölümlerini açdyk, galyndy bölümi, laminasiýa bölümi, emele getiriş bölümi, tikin bölümi, gaplaýyş ussahanasy, hil barlag bölümi, in engineeringenerçilik bölümi we ş.m. 10-dan gowrak bölüm bar.Dürli bölümler biri-biri bilen hyzmatdaşlyk edýär, “Brainstorm” we netijeli işleýär.

111 (1)

SYITYASAT

CROWN Case dizaýna ünsi jemläň, ýokary derejeli adaty EVA göteriji gaplary ösdüriň,100% SYITYASY kanagatlandyrmakmaksadymyz we müşderileriňize beren wadalarymyz.

Synag enjamlarymyz.

2020-nji ýylda ISO9001: 2015 we ISO14001: 2015 tassyklamasyny geçirdik. Hiliň hilini üpjün etmek üçin ammara girmezden ozal EDXRF SPECTROMETER (RoHS on elementi, galogen kesgitlemesi) tarapyndan synagdan geçirilmeli.Productshli önümler halkara daşky gurşaw standartynyň talaplaryny kanagatlandyryp biler, müşderiniň talaplaryna laýyklykda REACH, RoHS, halogen, CP65, MSDS, PFOS, PFOA we POPS ýaly hil synagyndan geçip biler.SGS tarapyndan kepillendirilen synag hasabatlary zerur bolsa berlip bilner.

Hilini has gowulaşdyrmak üçin önümlerimiziň hem sowuk hem-de güýçli yssylyga uýgunlaşmagy üçin kompaniýamyz ýokary we pes temperatura synag maşynlaryny hödürledi;HIGHOK-END bazary barada alada ýok!

Hil gözegçilik ulgamymyz şondan bäri has berk we kämildir.

111 (2)

Çalt Jogap bermek we gowşurmak

Önümlerimiz, esasan, Europeewropa, Amerika, Japanaponiýa we Günorta Koreýa esasy satuw ýerleri bolan dünýäniň çar künjegine satylýar. Işgärlerimiziň dowamly tagallalary we yzygiderli gowulaşmagy sebäpli bu kompaniýa gowy abraý gazandy. baý ösüş, dizaýn, önümçilik tejribesi we ýokary netijelilik, ýokary hilli we bäsdeşlik bazary bahasy bilen önüm çözgüdi boýunça senagat.

111 (3)

111 (4)

Indiki kim …… ..?

24 sagat hyzmat we gözlegiňize garaşmak! ^^


Iş wagty: Noýabr-01-2021